Informace o odpadech


Účelem této "příručky" je poskytnout informace o dalším využití Vašich odpadů.

V následujících kapitolách se seznámíte s jednotlivými druhy odpadů, jejich možným využitím a se sběrnými nádobami, do kterých odpad ukládáme.

Obsah:

 1. KOMUNÁLNÍ ODPAD A JEHO TŘÍDĚNÍ
 2. OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD

 3. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU


I. KOMUNÁLNÍ ODPAD A JEHO TŘÍDĚNÍ


Co to znamená komunální odpad?

Komunální odpad je vše, co vyprodukují domácnosti, kanceláře a živnostenská činnost lidí. Lidé se často mýlí v tom, že jejich odpad musí vždy končit na skládkách. Většina vyprodukovaného odpadu má další využití.


Co to znamená recyklovatelný odpad?

Za recyklovatelný odpad můžeme považovat vše, co se dá druhotně využít. Do recyklovatelného odpadu řadíme:


Kam se dá odpad ukládat?

Roztříděný odpad z domácnosti můžeme uložit do příslušných kontejnerů na recyklovatelný odpad, sběren či sběrných dvorů. Zbytek komunálního odpadu, který vzniká na území obce, je ukládán svozovými firmami na povolené zabezpečené skládky.


Co se starým papírem?

Za starý papír považujeme nejrůznější tiskoviny (noviny a časopisy), reklamní letáky, archy, čtvrtky, papírové a kartonové krabice a papírové obaly (od cigaret, čokolád).
Separovaný papír můžeme odevzdat do poboček zabývajících se výkupem druhotných surovin nebo vhodit do určených kontejnerů či použitý papír odnést do sběrného dvora.


Co můžeme odkládat do kontejnerů na papír:
 • starý papír, zbavený kancelářských svorek a sponek
 • papírová lepenka, kartonové krabice, počítačový papír
 • nezamaštěné a nezašpiněné papírové obaly
 • knihy zbavené vazby
Před vhozením papírového odpadu do kontejneru je vhodné co nejvíce zmenšit jeho objem (roztrháním papíru, složením papírových krabic na menší části apod.)
informační nálepka - papír


Co do kontejnerů na papír nepatří:
Následné využití starého papíru:

Sebraný starý papír se lisuje, je zasílán do papíren, kde se z něho vyrábí nový tzv. recyklovaný papír, který připravený k novému použití - např. školní sešity, trhačky, bloky, toaletní papír. Každá tuna odevzdaného papíru ušetří až 17 stromů.


Co s plasty a plastovými obaly?

Plastový odpad můžeme ukládat do kontejnerů na separovaný sběr nebo odnést do sběrného dvora.


Co můžeme odkládat do kontejnerů na plasty:
 • PET lahve, které jsme před vhozením do kontejneru sešlápli či slisovali
 • plastové obaly od nápojů a jogurtů
 • igelity
 • obaly od kosmetických výrobků
 • vrstevnaté nápojové a jiné obaly (různé tetrapaky)
informační nálepka - plasty

Co do kontejnerů na plasty nepatří:
Následné využití plastů:

Plastový odpad se nejčastěji přepracovává na druhořadé výrobky. Z recyklovaného plastu se vyrábí např. palety, automobilové zátarasy, střešní tašky a korýtka pro pokládku elektrických kabelů.


Co s nepotřebným sklem?

Skleněný odpad můžeme odložit do vyhrazených kontejnerů nebo jej odnést do sběrného dvora.


Co můžeme uložit do kontejneru na sklo:
 • sklenice a láhve, které jsou čisté a pokud možno bez kovových či plastových uzávěrů
 • tabulové sklo
 • různé druhy skla (barevné, bílé)

informační nálepka - sklo

Co do kontejnerů na sklo nepatří:
Co s nepotřebnými kovy?

Nepotřebné kovy můžeme odnést do sběrných dvorů nebo do sběren surovin. Sběrny surovin vykupují většinu kovů. Mezi vykupované kovy patří železo, litina, hliník, měď, cín, nikl, olovo a jejich slitiny.


Co s biologickým odpadem?

Do biologického odpadu můžeme počítat zbytky jídel, slupky, skořápky od vajec, odřezky, zbytky zeleně, použité čajové sáčky, kávovou sedlinu a odpad ze zahrádek. S výhodou lze tento odpad kompostovat.
Občané bydlící v panelových či činžovních bytech mohou také kompostovat. Pro tyto účely je vyroben speciální kompostovací koš, který lze umístit na balkoně.
Biologický odpad lze také odnést do sběrného dvora. Pokud není možno zužitkovat větší množství biologického odpadu, může být přistaven velkokapacitní kontejner (placená služba).
Pro moderní způsob kompostování byl vyroben také tzv. BIO filtr. Tento BIO filtr je instalován na víko od nádoby (120 l). BIO filtr umožňuje regulovat bakterie, plísně a zápach pomocí speciálních mikroorganismů.


Co na kompost nepatří:
Co s nepotřebným textilem?

Zachovalý a čistý textil je možné odevzdávat v rámci humanitárních akcí, nebo přímo organizacím, zabývajícím se charitativní činností. V obcích bývají také často rozmístěny zelené kontejnerové nádoby s červeným křížem, do kterých můžete textil ukládat. Textil ale musí být řádně zabalen v igelitovém pytli.


Druhy nádob na recyklovatelný odpad

Kontejner se spodním výsypem Kontejner se spodním výsypem
Kontejnery se spodním výsypem
(objemy 1,3 - 2,5 - 3,2 - 4,0 m3).

Kontejner 1100 l - papír Kontejner 1100 l - plast Kontejner 1100 l - sklo
Kontejnery 1100 litrů s horním upraveným víkem.
Tyto nádoby jsou často používány na recyklovatelný odpad ve velkých městech v sídlištních zástavbách.

Modrá nádoba slouží k ukládání papíru.
Žlutá nádoba slouží k ukládání plastového odpadu.
Zelená nádoba slouží k zneškodnění skleněného odpadu.OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad

je vše ostatní, co vyhazujeme do odpadu a nesplňuje podmínky tzv. nebezpečného odpadu. Například jde o popel, dětské jednorázové plenky atd. O vzniku směsného komunálního odpadu bychom měli přemýšlet již při nákupech. Snaha každého z nás maximálně se vyvarovat tohoto druhu odpadu by měla být zcela normální. Samozřejmě, že to nejde vždy, někdy je to dokonce téměř nemožné. Zde je nutné upozornit, že jakékoli vyhazování odpadu do příkopu či jeho vývoz na lesní cesty a do strží, je vážným přestupkem!


Velkoobjemový odpad

Jedná se hlavně o stavební suť (otlučená omítka, zlomky tvárnic, cihel, stará střešní krytina atd.), dále starý nábytek a biomasa. Pro tento odpad jsou specializovanými firmami na objednávku přistavovány kontejnery, jejichž přistavení a následný odvoz si musí objednavatel sám uhradit.

Starý už nevyužitelný nábytek mohou občané odevzdávat ve sběrných dvorech.

Pouze v malém množství je také možno tento odpad odkládat do kontejnerů na velkoobjemový odpad, které rozmisťuje obec podle svých finančních prostředků.

Velkoobjemový odpad ze zahrad je možno využívat po vysušení jako biomasu. Vzniklý zahradnický odpad se dá na zvláštních strojích štěpkovat. Biomasa je výborným ekologickým palivem.


Nádoby na ukládání velkoobjemového odpadu

Kontejner vanovy Kontejner 8m3 Kontejner 40m3
Tyto kontejnery jsou určeny pro sběr a svoz
komunálního, průmyslového a dalšího velkoobjemového odpadu.NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Jedná se o výrobky, které obsahují jedovaté či jinak škodlivé látky, které by se při běžném uložení na skládku nebo spálení mohli uvolnit do životního prostředí a znečistit tak jeho složky (voda, vzduch, půda). Takovýto odpad se proto musí zpracovávat odděleně.


Z domácností zahrnujeme do nebezpečného odpadu:
Nebezpečný komunální odpad odnášíme do sběrného dvora, nebo využijeme mobilního svozu nebezpečného odpadu.

Nádoby na nebezpečný komunální odpad
nadobabaterie.jpg nadobanebezp.jpg
Nádoba na baterie Nádoba na tuhý nebezpečný odpad